PHIẾU BÁO CÁO SỰ CỐ BỆNH VIỆN BÌNH THẠNH

Hình thức báo cáo sự cố y khoa: *
*

Thông tin người bệnh:

Giới tính

Thông Tin Sự Cố

Đối tượng xảy ra sự cố *
Thông báo cho Bác sĩ điều trị/ người có trách nhiệm
Ghi nhận vào hồ sơ bệnh án/ giấy tờ liên quan
Thông báo cho người nhà/ người bảo hộ
Thông báo cho người bệnh
Phân loại ban đầu về sự cố:

Đánh giá ban đầu

Mức độ ảnh hưởng của sự cố *

Thông tin người báo cáo:

Bệnh viện Bình Thạnh