Lịch sử hình thành và phát triển bệnh viện Quận Bình Thạnh

Giai đoạn Năm Hình thành và phát triển
1 1977 đến 1996 Phòng Y tế Năm 1977 hợp nhất 2 Phòng Y tế - Thương binh xã hội Bình Hòa và Thạnh Mỹ Tây.
2 1996 đến 2007 Trung tâm y tế (983/QĐ-UB-NC, ngày 26 tháng 2 năm 1996, của UBND Tp. HCM)
3 2007 đến 7/2008 Bệnh viện (11/2007/QĐ-UBND, ngày 23/01/2007, của UBND Tp. HCM)
4 8/2008 đến 7/2014 Bệnh viện (hạng 3) (3842 QĐ-UBND, ngày 13/08/2008, của UBND Tp. HCM)
5 8/2014 đến nay Bệnh viện (hạng 2) (4049/QĐ- UBND, ngày 15/08/2014, của UBND Tp. HCM)