Thông Tin Đấu Thầu

Thông báo số 963/TB-BV Vv tiếp nhận hồ sơ xét duyệt thuốc, hàng hóa NTBV trên website bệnh viện

Thông báo số 963/TB-BV Vv tiếp nhận hồ sơ xét duyệt thuốc, hàng hóa NTBV trên website bệnh viện

Xem thêm

Bệnh viện Quận Bình Thạnh mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật gói thầu hóa chất, vật tư y tế đấu thầu rộng rãi năm 2020 - 2021

Ngày 18 tháng 6 năm 2020, Bệnh viện quận Bình Thạnh đã tiến hành mở Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật Gói thầu hóa chất, vật tư y tế đấu thầu rộng rãi năm 2020-2021.

Xem thêm