Vai trò của dân vận khéo trong xây dựng môi trường y tế văn minh hiện đại

"Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công". Lời dạy của Bác đã trở thành ý thức chính trị và là phương châm hành động cách mạng cho mỗi cán bộ Đảng viên, mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc xây dựng đất nước thời kỳ hội nhập.

 

Bệnh viện Quận Bình Thạnh