Khoa Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn

I. CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ

1. Chức năng

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn có trách nhiệm xây dựng, triển khai, hướng dẫn việc thực hiện quy chế kiểm soát nhiễm khuẩn trong toàn bệnh viện, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về tổ chức thực hiện các hoạt động về kiểm soát nhiễm khuẩn tại các khoa.

2. Nhiệm vụ

 • Khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ y tế, đồ vải cho toàn bệnh viện.
 • Xây dựng và giám sát các quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn.
 • Xây dựng và giám sát việc xử lý chất thải cho toàn bệnh viện.
 • Giám sát công tác vệ sinh môi trường toàn bệnh viện.
 • Giám sát vi sinh môi trường các khoa trọng điểm (Phòng mổ, Phòng sanh, CTNT,…).
 • Định kỳ kiểm tra vi sinh nước, dụng cụ, bàn tay nhân viên,...
 • Tổ chức hướng dẫn, huấn luyện về công tác kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế.
 • Thực hiện các nghiên cứu khoa học về lĩnh vực kiểm soát nhiễm khuẩn.
 1. NHÂN SỰ - HOẠT ĐỘNG

     Nhân sự của Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn gồm 08 thành viên, chia làm 03 tổ, trong đó:

Phụ trách khoa: 01 người

Cử nhân: Phùng Thị Trinh

 • Tốt nghiệp Trường đại học Y Dược TP. HCM năm 2009, chuyên ngành Y tế công cộng.
 • Quá trình công tác: từ 2009 đến nay làm việc tại Bệnh viện quận Bình Thạnh, cụ thể:

+Từ năm 2009-2014: Làm việc tại Phòng Kế hoạch Tổng hợp.

+Từ 2014-2015: Làm việc tại Phòng Điều dưỡng.

+Từ 2015-2019: Làm việc tại Phòng Kế hoạch Tổng hợp.

+Năm 2019: học xong lớp định hướng chuyên khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn.

+Từ năm 2019 đến nay: Làm việc tại khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn.

- Nhân viên: 07

Tổ Hành chánh – Giám sát: 03 người.

Tổ Đơn vị tiệt khuẩn trung tâm: 04 người

Tổ Nhà giặt: 01 người.

    1. Tổ: Hành chánh - Giám sát, gồm 03 người (1 Cử nhân YTCC, 02 Điều dưỡng).

Tổ chức các khóa huấn luyện cơ bản và nâng cao kiến thức, thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện.

Thực hiện nghiên cứu khoa học về kiểm soát nhiễm khuẩn.

Xây dựng, hướng dẫn các quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện.

Kiểm tra giám sát hàng ngày tại các khoa lâm sàng và cận lâm sàng về thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn.

Giám sát vi sinh định kỳ môi trường, nguồn nước, dụng cụ,...

Giám sát phân loại, thu gom và quản lý chất thải rắn y tế trong toàn bệnh viện.

Phối hợp cùng phòng TC-HCQT giám sát hệ thốngxử lý nước thải, cùng Phòng VT-TTB giám sát chất lượng nước RO trong chạy thận nhân tạo.

Giám sát chất lượng nước

     2. Tổ: Đơn vị tiệt khuẩn trung tâm, gồm 04 người (03 Điều dưỡng, 01 nhân sự hợp tác).

Thực hiện công tác khử khuẩn, tiệt khuẩn tất cả dụng cụ, đồ vải sử dụng trong phẫu thuật, thủ thuật, các dụng cụ chăm sóc bệnh nhân.

 Giám sát chặt chẽ chất lượng khử khuẩn, tiệt khuẩn bằng các test thử chuyên dụng trước khi cung cấp cho các khoa sử dụng.

Đơn vị tiệt khuẩn trung tâm

  3.Tổ: Nhà giặt, gồm 01 người (01 nhân sự hợp tác).

Là đầu mối giao nhận đồ vài giữa bệnh viện và Công ty giặt ủi.

Quản lý và cung cấp đồ vải sạch cho bệnh nhân, nhân viên y tế tại Bệnh viện.

Khoa KSNK