Phòng Tổ Chức - Hành Chính Quản Trị

I. CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ

Chức năng

- Phòng Tổ chức - Hành chính quản trị chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ và công tác hành chính quản trị trong Bệnh viện.

Nhiệm vụ

- Căn cứ vào nhiệm vụ chung của Bệnh viện, chịu trách nhiệm chính về việc tuyển dụng nhân sự, đào tạo nhân lực trình Ban Giám đốc phê duyệt.

- Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa, phòng.

- Tổ chức thực hiện quản lý viên chức, người lao động, sắp xếp, quản lý hồ sơ lý lịch khoa học, thống kê theo quy định.

- Tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý có hệ thống các công văn đi và đến của bệnh viện, hệ thống bảo quản lưu trữ hồ sơ theo quy định, đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của bệnh viện.

- Đảm bảo việc thực hiện nội quy, quy tắc ứng xử, kỷ luật, kỷ cương tại Bệnh viện.

- Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh xanh, sạch, đẹp (vườn hoa, cây cảnh), hệ thống cống rãnh thông thoát, định kỳ tổ chức kiểm tra vệ sinh chung trong bệnh viện.

- Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị đầy đủ, hoạt động tốt tại các Khoa, Phòng.

- Lập kế hoạch cung ứng vật tư, trang thiết bị thông dụng cho các khoa, phòng trong Bệnh viện theo kế hoạch đã được phê duyệt, đảm bảo đầy đủ, đúng chủng loại, đúng quy định về quản lý tài chính và phù hợp với khả năng kinh phí của bệnh viện được cấp. Thẩm xét các dự trù mua sắm vật tư thông dụng, vật liệu, nắm vững nguồn kinh phí để có kế hoạch chi tiêu hợp lý, đảm bảo các nguyên tắc tài chính. Có kế hoạch tiết kiệm và thực hiện chống tham ô, lãng phí.

- Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị toàn Bệnh viện. 

- Định kỳ tổ chức kiểm tra chế độ bảo quản, sử dụng, vận hành các máy, thiết bị thông dụng của các Khoa, Phòng trong bệnh viện.

- Quản lý các phương tiện vận tải trong và ngoài Bệnh viện. Điều động xe ô tô đi công tác theo quy định. Sử dụng hợp lý, có hiệu quả các phương tiện vận chuyển của bệnh viện.

- Tổ chức thực hiện việc sửa chữa nhà cửa, sửa chữa nhỏ theo kế hoạch, duy tu bảo dưỡng các máy thông dụng theo kế hoạch, thanh lý tài sản theo đúng chế độ quy định.

- Đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch, sửa chữa hệ thống cấp thoát nước, cung ứng điện. 

- Đảm bảo công tác an ninh trật tự chung, có kế hoạch phòng chống cháy, nổ trong bệnh viện. Tham gia kiểm tra công tác bảo vệ trong Bệnh viện. 

- Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo Giám đốc bệnh viện công tác cung cấp, mua sắm vật liệu, vật tư, trang thiết bị, duy tu, sửa chữa và thanh lý tài sản.

- Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao vật tư thông dụng để trình Giám đốc Bệnh viện duyệt và tổ chức thực hiện. Kiểm tra đôn đốc việc sử dụng hợp lý, có hiệu quả, chống thất thoát lãng phí. 

- Định kỳ báo cáo Giám đốc về nhận xét việc sử dụng hợp lý vật tư tiêu hao ở các Khoa, Phòng trong bệnh viện để Giám đốc xem xét quyết định việc khen thưởng, kỷ luật.

II. NHÂN SỰ - HOẠT ĐỘNG

Nhân sự của phòng Hành chánh quản trị gồm 17 nhân viên, bao gồm:

- Trưởng phòng: 01 người

- Tổ hành chính: 04 người

- Tổ Công nghệ thông tin: 03 người

- Tổ kỹ thuật: 05 người

- Tổ Tài xế: 04 người

Trưởng phòng:

- Phụ trách công việc chung của Phòng

Tổ hành chính Phòng Tổ chức – Hành chính quản trị: 04 người

- Xây dựng đề án, mô tả và nắm bắt các vị trí việc làm;

- Quản lý nhân lực và thường xuyên báo cáo, thống kê tình hình nhân lực cho Ban Giám đốc và theo yêu cầu của Sở Y tế

- Quản lý nhân lực và thường xuyên báo cáo, thống kê tình hình nhân lực cho Ban Giám đốc và theo yêu cầu của Sở Y tế;

- Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực;

- Tham mưu, xây dựng hệ thống các văn bản trong công tác quản lý văn bản, giấy tờ, văn thư, lưu trữ của Bệnh viện.

- Tiếp nhận, phân loại văn bản của các đơn vị trong và ngoài Bệnh viện gửi, trình Ban giám đốc, lưu trữ văn bản gốc.

- Triển khai thực hiện các vấn đề nghiệp vụ liên quan đến công tác văn thư, công tác lưu trữ; kiểm tra thể thức và thủ tục trong việc ban hành văn bản hành chính của Bệnh viện.

- Bảo quản, sử dụng con dấu của Bệnh viện theo quy định của Pháp luật.

- Tổ chức kho lưu trữ, bảo quản, lưu giữ tài liệu hiện hành.

- Cấp giấy công tác, giấy giới thiệu cho cán bộ, viên chức; cấp giấy phép, làm thẻ nhân viên;

- Mua sắm các vật tư, văn phòng phẩm.

- Phổ biến giáo dục pháp luật, thi đua khen thưởng

Tổ Công nghệ Thông tin: 03 người

- Quản lý, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị.

- Xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của bệnh viện, trình Ban Giám Đốc phê duyệt;

- Tổ chức thiết kế, lắp đặt các thiết bị công nghệ thông tin cho các khoa phòng thuộc bệnh viện theo kế hoạch đã được phê duyệt;

- Quản lý, duy trì hoạt động ổn định, có hiệu quả của hệ thống mạng, hệ thống thư điện tử, bảo đảm việc kết nối thông tin giữa các khoa/phòng;

- Tổ chức triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn và bảo mật cho các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của bệnh viện.

- Duy tu, bảo dưỡng thiết bị công nghệ thông tin và phần mềm kịp thời, đảm bảo hoạt động vận hành hệ thống mạng, máy tính, máy in, và các thiết bị khác…

Tổ kỹ thuật: 05 người

- Đáp ứng yêu cầu sửa chữa điện kịp thời trong ngày khi có sổ báo sửa chữa của các Khoa, Phòng. Thực hiện đúng quy định an toàn lao động.

- Theo dõi, kiểm tra, bảo trì hệ thống báo cháy tự động, máy lạnh, máy phát điện  máy bơm nước và hệ thống xử lý nước thải.            

- Đảm bảo cung cấp nước sạch cho toàn bệnh viện sử dụng.

Tổ Tài xế: 04 người

- Có nhiệm vụ chuẩn bị xe sẵn sàng ở vị trí quy định, đảm bảo đưa đón người bệnh an toàn theo đúng quy trình cấp cứu.

- Tài xế trực cấp cứu phải có mặt đúng vị trí quy định.

- Thực hiện nghiêm chỉnh điều lệ an toàn giao thông. Đảm bảo kỹ thuật lái xe để hạn chế ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người bệnh.

- Kiểm tra, bảo trì, xét lưu hành xe theo đúng quy định.

Phong TC_HCQT