Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp

I. CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ

1. Chức năng

Phòng Kế hoạch tổng hợp của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về:

- Kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng.

- Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế bệnh viện.

- Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn của bệnh viện.

2. Nhiệm vụ

- Căn cứ vào nhiệm vụ của bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của bệnh viện.

- Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế bệnh viện để báo cáo giám đốc xem xét và chỉ đạo.

- Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong bệnh viện và tuyến dưới. Phối hợp với các trường ĐHYK Phạm Ngọc Thạch, ĐHYD Tp Hồ Chí Minh để tổ chức thực hành cho học viên CKI Mắt, Y6, CN Kỹ thuật Y học.

- Phối hợp với phòng chỉ đạo tuyến để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kĩ thuật cho tuyến dưới.

- Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn bệnh viện.

- Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện.

- Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của bệnh viện và quy định của Nhà nước.

- Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.

- Tổ chức công tác thường trực toàn bệnh viện.

- Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện để trình giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.

- Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo giám đốc và cơ quan cấp trên.

- Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác để trình giám đốc và tổ chức thực hiện.

II. NHÂN SỰ - HOẠT ĐỘNG

Nhân sự của phòng Kế hoạch tổng hợp gồm 05 nhân viên, bao gồm:

- Trưởng phòng

BSCKI. Nguyễn Quang Vinh – bác sỹ hạng II

Tốt nghiệp trường đại học ĐH Y dược Tp. Hồ Chí Minh năm 1993, chuyên ngành: bác sỹ đa khoa-.

Quá trình công tác

Từ năm 2009 đến nay: Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp – phụ trách phòng Trang thiết bị tháng 1/2020 đến nay.

Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp – BSCKI. Nguyễn Quang Vinh

Nhân viên: 04 người

BS. Vũ Trần Thiên Vũ

CN. Bùi Thị Ngọc Hà

CN. Phạm Thị Kim Chi

YS. Đặng Minh Trung

Cộng tác viên:

BSCKI. Đỗ Minh Kiều

BS. Lê Thị Mỹ Hạnh

Từ năm 2003 – 2009: Trưởng khoa Nhi

Từ năm 1994 – 2003: Trạm y tế phường 25

Phòng KHTH