Phòng Điều Dưỡng

I. Chức năng – nhiệm vụ

Chức năng:

- Phòng Điều dưỡng là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức, điều hành và giám sát công tác chăm sóc người bệnh toàn diện.

Nhiệm vụ:

- Xây dựng kế hoạch hoạt động phòng điều dưỡng.

- Lập kế hoạch công tác chăm sóc điều dưỡng trong bệnh viện để trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt;

- Tổ chức, chỉ đạo điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định;

- Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh;

- Ủy viên thường trực kiêm thư ký hội đồng người bệnh cấp bệnh viện;

- Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng hộ sinh kỹ thuật viên và hộ lý. Tham gia hướng dẫn thực hành cho học viên và kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng, hộ sinh kỹ thuật viên, hộ lý trước khi tuyển dụng;

- Phối hợp với phòng Tổ chức - Hành chính quản trị và điều động điều dưỡng hộ sinh kỹ thuật viên và hộ lý;

- Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến;

- Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác chăm sóc người bệnh toàn diện, báo cáo Ban giám đốc bệnh viện;

- Phối hợp với bộ phận khám sức khỏe tham mưu và đưa ra quy trình khám ngày càng cải tiến về thủ tục hành chánh cũng như thời gian chờ đợi của khách hàng;

- Phối hợp với khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện;

- Phối hợp với các trường Đại học, Cao đẳng tiếp nhận đào tạo học sinh, sinh viên điều dưỡng;

- Giám sát việc thực hiện giao tiếp ứng xử và chuẩn đạo đức nghề nghiệp điều dưỡng.

- Tổ chức thực hiện đúng quy chế trang phục y tế cho người bệnh, người nhà và nhân viên y tế;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban Giám đốc phân công.

II. Nhân sự - Hoạt động

Nhân sự:

Nhân sự của Phòng Điều dưỡng gồm 10 nhân viên, bao gồm:

- 01 Trưởng phòng: CNĐD. Phạm Huỳnh Ngọc Thảo.

- 01 Điều dưỡng hành chính, 06 nhân sự khám sức khỏe đoàn, 02 nhân sự khám sức khỏe lẻ.

Trưởng phòng:

- Cử nhân điều dưỡng Phạm Huỳnh Ngọc Thảo

- Tốt nghiệp cử nhân điều dưỡng trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng.

- Quá trình công tác: từ năm 2008 đến nay làm việc tại Bệnh viện Quận Bình Thạnh.

Điều dưỡng hành chính: 01 nhân sự điều dưỡng trung học.

Bộ phận khám sức khỏe đoàn: 06 nhân sự trong đó 2 cử nhân – 4 điều dưỡng trung học.

Bộ phận khám sức khỏe lẻ: 02 nhân sự trong đó 01 điều dưỡng cao đẳng – 01 điều dưỡng trung học.

Hoạt động nổi bật

  • Tổ chức Họp hội đồng người bệnh lồng ghép tư vấn giáo dục sức khỏe định kỳ hàng tháng.

     

Tổ chức Hội thi điều dưỡng hàng năm

Tổ chức tập huấn đào tạo cập nhật kiến thức đối tượng Điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên tại bệnh viện.

Giám sát quy trình thực hiện thuốc Điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên tại bệnh viện.

Phòng DD