Phòng Quản Lý Chất Lượng

I. CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ

Chức năng: Phòng Quản lý chất lượng là đầu mối triển khai và tham mưu về công tác quản lý chất lượng bệnh viện.

- Tham mưu cho Ban giám đốc về công tác quản lý chất lượng nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện, cải tiến chất lượng phục vụ người bệnh.

- Hướng dẫn, hỗ trợ các khoa, phòng xây dựng hệ thống quản lý chất lượng, thực hiện các hoạt động cải tiến chất lượng.

Nhiệm vụ: Là đơn vị đầu mối triển khai và tham mưu cho Giám đốc, Hội đồng Quản lý Chất lượng bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện:

- Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động Quản lý Chất lượng trong bệnh viện để trình Giám đốc phê duyệt;

- Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng tại các khoa, phòng;

- Là đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố bao gồm phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục;

- Làm đầu mối phối hợp với các khoa, phòng giải quyết các khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan đến hài lòng người bệnh;

- Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến chất lượng bệnh viện. Phối hợp với các khoa phòng tiến hành đo lường chỉ số chất lượng bệnh viện;

- Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng;

- Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ của bệnh viện dựa trên các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành hoặc thừa nhận;

- Thực hiện đánh giá việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế;

- Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình an toàn người bệnh.

Giám sát thực hiện các Khuyến cáo tăng cường triển khai hoạt động quản lý chất lượng bệnh viện của Sở Y tế TPHCM.

II. NHÂN SỰ - HOẠT ĐỘNG

Nhân sự của phòng Quản lý chất lượng gồm 03 nhân sự, bao gồm:

- Trưởng phòng: 01 người

- Nhân viên: 02 người

Trưởng phòng: BS CKI Trương Thị Thanh Thuỷ

- Bác sĩ CKI Nội khoa.

- Tốt nghiệp trường đại học Y khoa Huế năm 1989 chuyên ngành Y đa khoa.

- Quá trình công tác:

+ 2011- 2016: Trưởng khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Chống độc.

+ 2017 đến nay: Trưởng phòng Quản lý chất lượng.

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

“Quan tâm toàn diện - Cải tiến trọng điểm”

 

Phòng QLCL