Phòng Tài Chính Kế Toán

I. CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ

Chức năng

Phòng Tài chính kế toán là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của bệnh viện.

Nhiệm vụ

1. Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành, và kế hoạch công tác của bệnh viện lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của bệnh viện và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.

2. Theo định hướng hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định.

3. Theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác tổ chức xây dựng kế hoạch chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của bệnh viện.

4. Tổ chức công tác kế toán trong bệnh viện theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp chính xác kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi của bệnh viện.

5. Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính theo đúng quy định.

6. Tổ chức bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định.

7. Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động của bệnh viện.

II. NHÂN SỰ – HOẠT ĐỘNG

Nhân sự của Phòng Tài chính kế toán gồm 17 thành viên, gồm:

1. Trưởng phòng: 01

Thạc sĩ: Phạm Quang Khanh

Tốt nghiệp cao đẳng tại Trường Cao đẳng Tài chính Kế toán IV năm 2004, chuyên ngành Kế toán

Tốt nghiệp đại học tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM năm 2010, chuyên ngành Kế toán

Tốt nghiệp thạc sĩ tại Trường Đại học Công nghệ TP.HCM năm 2019, chuyên ngành Kế toán

Quá trình công tác: từ năm 2007 đến nay làm việc tại Phòng Tài chính kế toán Bệnh viện quận Bình Thạnh

2.  Nhân viên: 16

- 05 kế toán viên:

+ 04 Cử nhân kế toán

+ 01 Cử nhân cao đẳng kế toán

- 01 thủ quỹ: 01 Trung cấp kế toán

- 10 thu phí: 10 Trung cấp kế toán

Phòng TCKT