Phòng Trang Thiết Bị Y Tế

 I. CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

  1. Chức năng

    - Phòng Trang thiết bị y tế được thành lập theo quyết định số 148/QĐ-BV ngày 11 tháng 12 năm 2014 là phòng nghiệp vụ chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác vật tư thiết bị y tế trong bệnh viện.

  2. Nhiệm vụ

- Căn cứ kế hoạch chung của bệnh viện lập dự trù, kế hoạch mua sắm, thay thế, sửa chữa thanh lý tài sản, thiết bị y tế trong bệnh viện trình giám đốc duyệt và tổ chức thực hiện việc cung ứng đầy đủ thiết bị y tế, vật tư tiêu hao theo kế hoạch được duyệt.

- Tổ chức đấu thầu mua sắm, sửa chữa, thanh lý tài sản, thiết bị y tế theo quy định của Nhà nước.

- Tổ chức hiệu chuẩn, kiểm định, bảo trì thiết bị y tế định kỳ.

- Lập hồ sơ, lý lịch cho tất cả các loại máy, xây dựng quy trình vận hành, bảo quản và kỹ thuật an toàn sử dụng máy.

- Tổ chức thực hiện việc kiểm tra định kỳ và đột xuất việc sử dụng và bảo quản thiết bị y tế. Mỗi lần kiểm tra phải ghi nhận xét và ký tên vào hồ sơ lý lịch máy.

- Định kỳ kiểm tra an toàn bức xạ đối với các máy như: X-Quang, CT-Scan, đo loãng xương tia X,…

- Định kỳ báo cáo tình hình quản lý và sử dụng vật tư thiết bị y tế.

- Công tác quản lý hệ thống RO cho thận nhân tạo tại bệnh viện.

 II. NHÂN SỰ - HOẠT ĐỘNG

Nhân sự của phòng Trang thiết bị y tế gồm 4 nhân viên, bao gồm:

- Trưởng phòng: BSCKI. Nguyễn Quang Vinh

Tốt nghiệp trường đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 1993 chuyên ngàng Y Đa Khoa.

Năm 2000 tốt nghiệp Bác sĩ chuyên Khoa I chuyên ngành Nhi Khoa.

Quá trình công tác:

Từ năm 2003 đến 2009 giữ chức vụ Trưởng khoa Nhi.

Từ năm 2009 đến nay giữ chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp.

Tháng 1/2020 đến nay kiêm giữ chức vụ Trưởng phòng Trang thiết bị y tế.

- Nhân viên:

Cử nhân: Nguyễn Thị Anh Đào

Kỹ sư: Ngô Gia Quyền

Kỹ sư: Bùi Thị Thu Diền 

- Hoạt động của phòng trong thời gian tới:

Hoàn thiện các quy trình trong công tác quản lý trang thiết bị y tế. Nâng cao hiệu quả sử dụng, đảm bảo hiệu quả kinh tế, đáp ứng kịp thời, đầy đủ phục vụ công tác khám chữa bệnh.

Hoàn thành tốt công tác đấu thầu mua sắm trang thiết bị Y tế hàng năm theo định mức đã được đã phê duyệt đảm bảo đúng tiến độ, đúng luật cũng như chất lượng hàng hoá.

Quản lý vận hành, sửa chữa, bảo trì, kiểm định, hiệu chuẩn định kỳ cũng như đột xuất các trang thiết bị của Bệnh viện.

Phòng TTBYT