Thông báo số 2221/TB-BV mời chào hàng Gói thầu vật tư y tế tiêu hao, hóa chất xét nghiệm cận lâm sàng phục vụ tầm soát chất gây nghiện năm 2021

Thông báo số 2221/TB-BV mời chào hàng Gói thầu vật tư y tế tiêu hao, hóa chất xét nghiệm cận lâm sàng phục vụ tầm soát chất gây nghiện năm 2021 thuộc dự toán Mua sắm vật tư y tế tiêu hao, hóa chất xét nghiệm cận lâm sàng phục vụ tầm soát chất gây nghiện năm 2021

9iWf-ho_so_yeu_cau_chct_thong_thuong_1510202115.pdf Tải xuống