Công điện số 600/CĐ-BCĐ của ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19

Công điện số 600/CĐ-BCĐ của ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19

Qui trình cách ly

Bệnh viện Quận Bình Thạnh