Bệnh viện quận Bình Thạnh nhận giấy khen công tác kiểm tra giám sát của Đảng và phòng chống tham nhũng, lãng phí năm 2020

Ngày 08/01/2021, Bệnh viện quận Bình Thạnh tham dự hội nghị “Sơ kết 03 năm thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Ban Thường vụ Thành uỷ” tại Uỷ ban nhân dân Quận. Tại hội nghị, Bệnh viện quận Bình Thạnh là 01 trong những đơn vị được nhận giấy khen của Ban chấp hành Đảng Bộ Quận về công tác kiểm tra giám sát của Đảng và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2020.

BSCKII. Trần Trung Đệ - Bí thư Chi bộ - Giám đốc bệnh viện quận Bình Thạnh-nhận giấy khen “Chi bộ Bệnh viện Quận đã hoàn thành xuất sắc công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2020” (đầu tiên bên phải)

Để phát huy những thành quả đã đạt được, tập thể chi bộ Bệnh viện quận Bình Thạnh thực hiện công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên qua đó nhắc nhở Đảng viên chấn chỉnh kịp thời không để xảy ra sai phạm; ngăn ngừa những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng.

BSCKII. Trần Trung Đệ - Bí thư Chi bộ - Giám đốc bệnh viện quận Bình Thạnh- nhận giấy khen “Chi bộ Bệnh viện Quận hoàn thành xuất sắc công tác kiểm tra, giám sát năm 2020”

(thứ hai từ bên phải)

Bên cạnh Chi bộ, Bệnh viện hàng tháng trong các buổi họp giao ban định kỳ đều tuyên truyền phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng và thực hiện công khai, minh bạch các hoạt động của bệnh viện đến toàn thể viên chức, người lao động.

Năm 2021, Bệnh viện tiếp tục xây dựng kế hoạch phối hợp giữa tổ chức đảng các đoàn thể quần chúng và chính quyền trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại Bệnh viện

Bệnh viện Quận Bình Thạnh